Agora Models Aston Martin DB5 Pack 6

Met de komst van het zesde deel van de Aston Martin DB5 van Agora Models beginnen we met de elektronica en het interieur.

Maar eerst beginnen we met het favoriete onderdeel van het model: het spaakwiel. En voor de bouwers: gelukkig is dit het laatste wiel van het model. Dit wiel is voor de achterkant en kan naar keuze worden uitgerust met de bandensnijder of later een standaard wielmoer. Onze voorkeur gaat uit naar de wielmoeren, omdat de bandensnijders niet in de film te zien waren. En nadat een deel van de uitlaatpijp en de dempers zijn afgemonteerd en onder de auto zijn bevestigd, gaan we verder met het deel waar de meeste bouwers wel naar uitkijken: het interieur.

En het interieur is een onderdeel waarin Agora Models zich onderscheidt van de DB5 van Eaglemoss. Veel klachten over dat model waren dat het interieur er te plastic uitzag. Vooral de stoelen konden de bouwers niet waarderen. En dat is bij Agora Models heel anders. Nu moeten we toevoegen: het blijft een bouwpakket en alle onderdelen zijn moeilijk na te maken in de juiste kleur en textuur.

Het interieur begint met een bodemplaat en een heleboel vellen vilt. En dit vilt wordt allemaal netjes uitgesneden en dient als bekleding van de vloer en de middenconsole. De instructies over waar je moet beginnen met plakken zijn duidelijk en overzichtelijk aangegeven met foto’s in de bouwinstructie. En na droog oefenen plakken we het eerste stuk. Dit stuk komt onder de bestuurdersstoel, dus een deel is niet zichtbaar. Een goed moment om even te oefenen. En het rekt aardig uit. Maar eenmaal geplakt is het moeilijk terug te trekken en opnieuw te plakken. Dus rust en tijd is wel een vereiste. En nadat de vloer en dorpels zijn geplakt, gaan we verder met de middenconsole. En daar was iets vreemds aan de hand.

Nadat het vilt was geplakt, moest de versnellingspook in elkaar worden gezet. Geen enkel probleem en de details ervan zijn gaaf. Maar toen we het op het middenstuk monteerden, bleek het een grotere uitsparing te hebben. Dus in het vilt was ineens een stuk plastic zichtbaar. Na wat nadenken hebben we uiteindelijk een stukje vilt dat over was uitgeknipt, vastgelijmd en de versnellingspook erop gemonteerd. Niet helemaal zoals bedoeld, maar het valt nu nauwelijks op.

With the arrival of the sixth part of the Aston Martin DB5 from Agora Models, we start with the electronics and the interior.

But first, we start with the favourite part of the model: the spoke wheel. And for the builders: fortunately, this is the last wheel of the model. This wheel is for the rear and can either be fitted with the tyre cutter or a standard wheel nut later. Our preference is for the wheel nuts, as the tyre cutters were not seen in the film. And after part of the exhaust pipe and mufflers have been completed and fitted under the car, we move on to the part that most builders do look forward to: the interior.

And the interior is one part in which Agora Models differentiates itself from Eaglemoss’ DB5. Many complaints about that model were that the interior looked too plastic. Especially the seats the builders couldn’t appreciate. And that is very different with Agora Models. Now we must add: it is still a kit and all parts are difficult to recreate in the right colour and texture.

The interior starts with a bottom plate and a lot of sheets of felt. And this felt is all neatly cut out and serves as covering for the floor and the centre console. The instructions on where to start gluing are clearly and clearly marked with photos in the building instructions. And after dry practice, we stick the first piece. This piece comes under the driver’s seat, so part of it is not visible. A good time to practice for a while. And it stretches nicely. But once pasted, it is difficult to pull back and paste again. So rest and time is a requirement, though. And after pasting the floor and sills, we move on to the centre console. And there was something strange going on.

After pasting the felt, the gear lever had to be put together. No problem at all and its details were cool. But when we mounted it on the centre piece, it turned out to have a larger recess. So in the felt, a piece of plastic was suddenly visible. After some thought, we finally cut out a piece of felt that was left over, glued it on and mounted the gear lever on it. Not quite as intended, but it’s hardly noticeable now.

En voordat de eerste stoelen zijn gemaakt en gemonteerd, worden de eerste onderdelen van de elektronica gemonteerd: de schakelaar en de eerste bedrading. Dan is de middenconsole met het bedieningspaneel voor de gadgets aan de beurt. De knoppen zijn maar kort te zien in de film en in het model zijn ze misschien wat grof uitgevoerd. Maar dat mag de pret niet drukken en vooral de rode knop is prominent aanwezig. De bovenkant van de console zit vast met twee kleine schroeven en het scharnier, dat erg klein is, is een beetje breed, dus er zit speling op. Maar met een kleine tang is dit eenvoudig wat vaster te draaien. Het geheel maakt het interieur zeker af!

And before the first seats are made and fitted, the first parts of the electronics are assembled: the switch and the first wiring. Then it is the turn of the centre console with the control panel for the gadgets. The buttons are only seen briefly in the film, and in the model they are perhaps a bit crude. But that should not spoil the fun and the red button in particular is prominent. The top of the console is fixed with two small screws and the hinge, which is very small, is a bit wide, so there is play on it. But with small pliers, this is easy to tighten a little. The whole thing certainly finishes off the interior!

Het interieur begint al vorm te krijgen en de eerste stappen voor de elektronica zijn gezet. Nu is het tijd om de printplaat en de kabels in elkaar te zetten. De kabels en stekkers zijn klein, maar bij het in elkaar zetten voelen ze niet breekbaar aan. En alle kabels zijn netjes genummerd aan zowel het begin als het eind. De kabels bij elkaar houden is niet moeilijk, lastig is om tegelijkertijd de clips vast te zetten. Maar met wat geduld is dit zeker te doen. Als je de instructies goed leest en volgt waar welke kabel moet komen, is het goed te doen.

The interior is already starting to take shape and the first steps for the electronics have been taken. Now it is time to assemble the circuit board and cables. The cables and plugs are small, but when assembled, they don’t feel fragile. And all the cables are neatly numbered at both the beginning and the end. Keeping the cables together is not difficult, tricky is securing the clips at the same time. But with some patience, this is definitely doable. If you read the instructions carefully and follow where to put which cable, it is quite doable.

Het laatste onderdeel van deze editie is de bestuurdersstoel. Zoals eerder vermeld vonden veel bouwers het jammer dat de Eaglemoss editie plastic ogende stoelen had. Agora Models heeft daar iets op gevonden: het geheel uitvoeren in mat rubber. Het is niet gelijk aan een echt lederen interieur, maar het komt zeker in de buurt. En daardoor zijn de zitting en rugleuning ook voelbaar zacht. In de zitting zitten nog twee schuimkussens om de look compleet te maken. En door het gebruik van verschillende materialen, het vilt op de vloer en middenconsole en de rubberen zittingen, maakt het geheel een zeer goede, waarheidsgetrouwe indruk. In de volgende editie bouwen we verder aan het dashboard.

The final component of this edition is the driver’s seat. As mentioned earlier, many builders found it unfortunate that the Eaglemoss edition had plastic-looking seats. Agora Models has found something to that: making the whole thing in matt rubber. It is not equivalent to a real leather interior, but it certainly comes close. And as a result, the seat and backrest are also perceptibly soft. There are two more foam cushions in the seat to complete the look. And with the use of different materials, the felt on the floor and centre console and the rubber seats, the whole makes a very good, truthful impression. In the next edition, we continue to build on the dashboard.